ANBI

Gegevens ten behoeve van ANBI

RSIN: 821518860
Kvk: 09209309

Bankgegevens IBAN nummer: NL89 ABNA 0435400045

Bankrekening nummer

Banknr : NL89 ABNA 043.54.00.045
t.n.v. Baptisten Gemeente Doetinchem

 

Doelstelling en visie

Kerntekst voor ons als gemeente is Filippenzen 2:1-6.

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.

Als Baptistengemeente Doetinchem geloven we dat we door God geliefd zijn. Deze liefde heeft Hij laten zien door Jezus Christus. We zijn een kerk in de stad. Zoals Jezus hart had voor de mensen willen we kerk zijn met een hart voor mensen om ons heen. We komen samen als een grote familie om Jezus te danken, te prijzen en te loven door het uitspreken van onze gebeden en door samen geestelijke liederen te zingen, te leren uit Zijn Woord en om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
Jezus is de centrale persoon waar ons hele gemeente zijn om draait.

Wij zijn leerlingen van Jezus en door Hem mogen we God leren kennen als de enige ware en waarachtige God. Nu hebben wij, door ons geloof, vol vertrouwen vrij toegang tot God. Wij zijn een kerk in de stad die fysiek aanwezig wil zijn voor mensen. Jezus heeft ons een duidelijke opdracht gegeven om het goede nieuws over Hem aan de hele schepping te vertellen. (Markus 16:15-20)

Waar God ons stuurt willen we als gemeente handen en voeten geven aan deze opdracht van Jezus. Jezus is het centrum van onze gemeente. Samen volgen we Hem. We helpen elkaar daar ook bij. Praktisch, door elkaars handen en voeten te zijn, door elkaar te helpen en aan te vullen waar dat nodig is. Ook bemoedigen we elkaar om dicht bij God en dicht bij elkaar te blijven. De huiskringen hebben daar een sleutelrol in.

Samenstelling bestuur

Oudstenraad

We spreken hier over de oudstenraad. De oudsten zijn geestelijk verantwoordelijk voor Gods gezin en zullen hiervan ook rekenschap moeten geven. Iedere oudste heeft een specifieke verantwoordelijkheid of taakgebied. Elk taakgebied zal zoveel mogelijk door een eigen team worden bestuurd of geleid. Elk team heeft een eigen aanspreekpunt en er is een oudste voor dit team verantwoordelijk.

De oudstenraad heeft een voorzitter en een bestuurlijke voorzitter. Verder behoren hier een penningmeester en een secretaris bij. De raad komt eens in de 2 weken samen.

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De Baptistengemeente Doetinchem heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Alle taken zijn op basis van vrijwilligerswerk. Gemaakte kosten kunnen na toestemming van de penningmeester worden gedeclareerd.

Verslag activiteiten

Eén van de belangrijkste activiteiten zijn de zondagse dienst. Van elke dienst wordt indien mogelijk een geluidsfragment op de site geplaatst.

Elke 2 weken komt de gemeente in verschillende huiselijke kringen samen, dit is voornamelijk voor ontmoeting en bijbelstudie bedoeld.
Verder wordt er op geregelde basis een gemeenteavond georganiseerd, komt de jeugd samen en trachten we eens per jaar een gemeenteweekend te organiseren.
Het maaltijdproject verstrekt elke dinsdagavond een maaltijd aan de minima in Doetinchem.

Financiele verantwoording:

Overzicht administratie 2020

Overzicht administratie 2019

Overzicht administratie 2018

Overzicht administratie 2017

Overzicht administratie 2016