:: Baptisten Gemeente Doetinchem ::

Hoe weersta je het kwaad

Romeinse soldaten

Aantekeningen van de zondagochtend studie van het laatste jeugdkamp.

Er is meer in het leven dan dat je kan zien. Er is strijd. Het gaat niet om zomaar iets, maar het gaat om jou. Je bent zo kostbaar (wat heeft het Jezus gekost om jou vrij te kopen!). En je weet wat er met kostbare dingen moet gebeuren: goed bewaken. Want er zijn dieven op de loer. In deze studie gaat het over “de trucs van de duivel”. Want deze boef gaat sluw te werk. Als je zijn werk bekijkt, dan heeft hij vijf hoofdactiviteiten:

  • Beschuldiging (aanklacht).
  • Leugen (over god, over jezelf)
  • Verleiding (keuzes voorleggen die je niet hoeft te maken)
  • Kaalvreten (de brullende leeuw die wil verslinden)
  • Binden (je in een strik laten vastlopen)

1. BESCHULDIGEN

Lees eens wat er gebeurt in Zacharia 3 vers 1 – 7 Vervolgens liet hij me de hogepriester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de HEER , met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. De engel van de HEER zei tegen Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen. De HEER , die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt?’ Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degenen die voor hem stonden: ‘Trek hem die vuile kleren uit.’ En tegen Jozua zei hij: ‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad.’ Ik zei: ‘Ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen.’ Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de HEER . De engel verzekerde Jozua: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring.

Zo spreekt de duivel nu nog steeds tegen ons. Beschuldigend. En het lijkt terecht, want wie doet er nou geen zonden meer. De rol van Satan is dus beschuldigen. Maar let goed op wat God doet. Hij kiest ervoor om genadig zijn!

2. LIEGEN

Johannes 8 vers 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Genesis 3 vers 1 – 5 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER , gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, ‘antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

De duivel zegt dat God liegt, maar de waarheid is dat hijzelf liegt. De mens was al geschapen naar Gods evenbeeld. De duivel liegt dus maar al te graag over wie God is en wie wij zijn. Dat doet hij ook vandaag nog. Let maar eens op je gedachten. Daar begint de beschuldiging en de leugen vaak. Het is daarom ook dat juist in je denken je een overwinning mag behalen!

3. VERLEIDEN

Matteüs 4 vers 1 – 11 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

De duivel gebruikt vaak goede en logische dingen om ons te verleiden. In dit geval zelfs de bijbel in de hand. Hij lijkt zelfs bijna vroom. Maar jij hoeft helemaal geen keuzes te maken om te bewijzen wie je bent! Hij wilde Jezus laten bewijzen dat Hij de Zoon van God was. Niet echt nodig lijkt me! Let eens op hoe Jezus antwoord. Hij weet wat God zegt, Hij citeert de Bijbel zelf.

4. KAALVRETEN

1 Petrus 5 vers 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Jesaja 33 vers 4 De buit wordt bijeengebracht zoals sprinkhanen dat doen, men stort zich erop als een sprinkhanenzwerm. (NBV) / Dan wordt de door u behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is; zoals sprinkhanen aanvallen, valt men erop aan. (Boek)

Markus 4 vers 15 / 17 / 19 Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is… / maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand… / maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.

De duivel wil Gods woord en dus de waarheid stelen. Daarmee rooft hij ons geloof. En dingen die God ons heeft gegeven, probeert hij ook weer af te pakken. Daarom wordt hij ook wel dief genoemd. Pas goed op jezelf en denk niet te snel dat God iets afneemt van je! Want dat zal deze boef je ook weer willen laten geloven. Er zit geen greintje goeds in Satan en hij heeft alleen maar het slechte voor de mens op het oog. Blijf dicht bij het Woord van God, dat is je beste beveiliging.

5. BINDEN

Als laatste kan de duivel zelfs nog je dieper te grazen proberen te nemen. Dan praat je over “gebondenheid”. Je kan bijvoorbeeld helemaal vastgebonden zitten aan zondige gewoonten. Of je (geestelijke) leven kan worden stil gelegd doordat de duivel toegang heeft gekregen in je leven. Als dat zo is, dan kan je ontbonden worden. In de autoriteit van Jezus kunnen deze banden worden gebroken! Gods kinderen dragen deze autoriteit in de naam van Jezus!  Als je worstelt hiermee, dan kun je om raad vragen bij een jeugdleider of iemand van het pastorale team.

TOT SLOT: WAPENUITRUSTING VAN GOD

Tenslotte de wapenuitrusting uit Efeze 6 vers 14 – 18 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Hou vast aan wat God zelf geeft. Je hart wordt bewaakt door “gerechtigheid”. Dat betekent dat je weet en beseft dat je rechtvaardig voor God bent verklaard. Dat is niet op basis van je goede werken, maar genade alleen. Bescherm je brein, je denken, door de verlossing. Je bent vrij, geen slaaf meer, maar aangenomen als kind van God!

WvdT

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Metzo College. Het adres is:

Maria Montessoristraat 5
Doetinchem

Postadres en Contact